Taguchi Yukari: Misechaimasu (1983)

AKA: Joshi daisei kyôshi no mae de | Directed by Toshiyuki Mizutani | Country: Japan | Language: Japanese | 57 mins
Cast: : Makoto Yoshino, Yukari Taguchi, Sayuri Yamamoto
Subtitles : –

[NF] Taguchi Yukari: Misechaimasu (1983)
[RG] Taguchi Yukari: Misechaimasu (1983)