Shigeru Shigemi (2004)

AKA: – | Directed by Hitoshi Ishikawa | Country: Japan | Language: Japanese | 70 mins
Cast: : Juri Hirota, Chika Mizuno, Naoki Sakai, Mikio Sato, Kôji Tsukamoto
Subtitles : –

[NF] Shigeru Shigemi (2004)
[RG] Shigeru Shigemi (2004)