Musashino Double Suicide (1983) HD

AKA: Musashino shinjū, Musashino Lovers’ Suicide | Directed by Toshiyuki Shibata | Country: Japan | Language: Japanese | 88 mins
Cast: : Haruna Takase, Nikki Morita, Ayako Ota, Yukiko Tachibana, Izumi Tagawa, Naomi Hagio, Kenji Kodama, Tetsu Ōe, Shinji Sekikawa, Hiroshi Ichimura, Shu Wada, Koshiro Asami
Subtitles : –

Synopsis

[NF] Musashino Double Suicide (1983) HD
[RG] Musashino Double Suicide (1983) HD