Four Beautiful Amorous Ghost (1994)

AKA: Liao zhai zhi yan she, Snake Beauty | Directed by Fong Yau | Country: Taiwan, Hong Kong | Language: Mandarin | 107 mins
Cast: Charlie Cho, Isabella Chow, Yim Hung Chung
Subtitles : English, Chinese

[NF] Four Beautiful Amorous Ghost (1994)
[RG] Four Beautiful Amorous Ghost (1994)