White Whore (1974)

AKA: Kashin no takamari, Shiroi shōfu: kashin no takamari | Directed by Masaru Konuma | Country: Japan | Language: Japanese | 69 mins
Cast: : Yuri Yamashina, Ai Yoshino, Natsuko Kurumi, Tetsu Ōe, Katsushi Ohnogi, Ikunosuke Koizumi, Meika Seri
Subtitles : –

Synopsis
About a young man who literally bumps into a prostitute who lives with and looks after her wheelchair-confined brother.

[NF] White Whore (1974)
[RG] White Whore (1974)