White & Wet Summer (1979)

AKA: Shiroku nureta natsu, A Certain Seductive Summer | Directed by Akira Kato | Country: Japan | Language: Japanese | 97 mins
Cast: : Shino Ikenami, Yukie Ishii, Koji Nanjo, Akira Takahashi, Hiroshi Gojo, Shinobu Tsuruta, Nagatoshi Sakamoto
Subtitles : –

[NF] White & Wet Summer (1979)
[RG] White & Wet Summer (1979)