Fushidara bojô: Shiro hada o nameru shita (2007)

AKA: Gokudô sengokushi: Fudô, Graine de Yakuza | Directed by Tarô Araki | Country: Japan | Language: Japanese | 60 mins
Cast: : Rinako Hirasawa, Lemon Hanazawa, Komari Awashima, Tomohiro Okada
Subtitles : –

[NF] Fushidara bojô: Shiro hada o nameru shita (2007)
[RG] Fushidara bojô: Shiro hada o nameru shita (2007)